Rostlinná výroba

Naší hlavní rostlinou komoditou jsou obiloviny, olejniny, luskoviny,  pícniny. Tyto plodiny jsou hlavní součástí rostlinné výroby a to jak v potravinářské tak v krmné kvalitě. Krmné obiloviny jsou zpracovávány ve vlastní míchárně krmiv pro krmení skotu. Dále pěstujeme vojtěšku, jetelotrávy na orné půdě a travní porosty  na loukách a pastvinách pro výrobu konzervovaných krmiv k výživě stáda skotu.

Celková výměra naší zemědělské půdy je aktuálně 1562  ha. z toho je 480 ha. trvalých travních porostů.

Co pěstujeme

Nejrozšířenější skupinou pěstovaných plodin jsou obilniny. Patří k nim především pšenice, sladovnický ječmen, žito a tritikale. Další důležitou plodinou jsou olejniny, zejména řepka a mák. Zdrojem krmiv pro náš dobytek jsou jeteloviny, vojtěška, travní porosty
a kukuřice. Tyto plodiny jsou vesměs silážovány nebo sušeny na seno. 

 

Kde pěstujeme

Hospodaříme na hranicích  Olomouckého, Jihomoravského a Východočeského kraje, na severním okraji Českomoravské vrchoviny.